Ouderraad

De OR bestaat uit meerdere ouders,t.w. Myet Piekema (voorzitter), Bibi den Haak, Chantal Migchelbrink-Hildebrandt, Barend van de Lagemaat (penningmeester),Marlijn ter Burg, Annemiek Barabasch, Belinda Frerichs. Bij de OR is ook een leerkracht betrokken, die bij de vergaderingen van de OR aanwezig is. Dat is Bo Broekhuizen (groep 7).De OR vergadert om de 2 à 3 maanden en bespreekt hierbij verschillende punten. Alle activiteiten die zijn geweest, nog komen en hoe dit alles het beste vorm te kunnen geven.

De OR-leden horen geregeld terug van ouders dat ze graag willen helpen bij activiteiten en de voorbereiding hiervan. Want hoe leuk is het om mee te helpen bij een feestje van je kind en alle andere kinderen als je hier tijd voor hebt?

Aan het begin van het schooljaar worden alle activiteiten er dat jaar allemaal komen, op papier gezet. Bijvoorbeeld: de Sinterklaasviering, de avondvierdaagse, kerstviering enzovoort. Voor alle activiteiten zijn draaiboeken gemaakt, zodat iedereen makkelijk kan helpen en het wiel niet elk jaar opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 

Per mail wordt het ouderhulpformulier met alle ouders gedeeld en zo kan iedereen zich opgeven voor één of meerdere activiteiten om te helpen. Een lid van de OR zal de regie houden en ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering. Ook is er altijd een leerkracht bij betrokken. Alle hulp is welkom en nodig bij alle leuke dingen die de Hobbit organiseert. Ook opa’s en oma’s mogen helpen. 

Wie het leuk vindt en tijd heeft, wordt uitgenodigd zich op te geven via het ouderhulpformulier dat aan het begin van het schooljaar gestuurd wordt!

Luisterjuffen

Beste ouders,

U kent ons als juffen van groep 4, maar wij zijn ook binnen De Hobbit de Intern contactpersonen.

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht tot het voeren van actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school.

Wij volgen hiervoor scholing en netwerkbijeenkomsten.

Onderdeel van dit veiligheidsbeleid is het hebben van een actueel veiligheidsplan en  het coördineren van anti-pestbeleid. Dit geldt zowel voor een veilige omgeving op school als thuis. Wij zijn er ook voor de ouders van de leerlingen. Mocht u met iets rondlopen waarvan u wilt dat het vertrouwelijk behandeld wordt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij gaan ervan uit dat u ten alle tijden eerst contact opneemt met de leerkracht van uw kind(eren)

Wanneer kunt u contact opnemen met ons?

  • Als u er niet uitkomt met de leerkracht van uw kind(eren)
  • Als u het lastig vindt om aan de juf of meester van uw kind(eren) het verhaal te vertellen
  • Als u het er graag met iemand anders over heeft dan de juf of meester van uw kind(eren)

Hoe kunt u ons bereiken?

  • Ons aanspreken na schooltijd (juf Daniëlle maandag t/m donderdag en juf Madelon maandag)
  • via de mail: dras@hobbitleusden.nl of mnobels@hobbitleusden.nl
  • voor de leerlingen hebben wij ook een nog een mogelijkheid om een briefje in de brievenbus van de luisterjuffen te doen (bij het kantoor van Elsa Mast)

Met vriendelijke groet,

Madelon Nobels en Daniëlle Ras

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Natuurlijk is dat de verantwoordelijkheid van de directie en het bestuur, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. De aanwezigheid van een MR op school is geen vrijblijvende keuze, maar is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin is geregeld dat de MR recht heeft op informatie over het reilen en zeilen op school en voor specifieke onderwerpen een adviesrecht en een instemmingsrecht heeft.

Wat is de visie van onze MR?

Naast de formele bevoegdheden van de MR vinden wij vooral de rol van sparringpartner belangrijk. Wij willen meedenken over de ontwikkelingen en de toekomst van de school en de directeur hierover adviseren. Natuurlijk streven we daarbij naar de beste oplossing voor de dagelijkse ‘bewoners’ van de Hobbit.

Hoewel de ouders in de MR in principe alle ouders vertegenwoordigen, vinden we een bredere ouderparticipatie belangrijk.

Wie zitten er in de MR van de Hobbit en hoe kunt u ons bereiken?

Petra Staal – ouder en voorzitter
Michel Frerichs – ouder  
Erik Brouwer – ouder
Sylvia Passier – teamlid en notulist
Madelon Nobels – teamlid
Daniëlle Ras – teamlid

De MR laat zich adviseren door de directeur van de Hobbit, Elsa Mast.

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr@hobbitleusden.nl

De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vijf jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Hobbit een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

AVG beleid

Informatiebescherming en Privacy beleid
Op basisschool De Hobbit van Stichting Voila vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk. Stichting Voila  hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerling dossiers. Onderstaand vindt u een overzicht van belangrijke enkele belangrijke speerpunten van het privacy beleid van Stichting Voila.

Digitale leermiddelen en privacy 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden bewerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.

Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisaties 

Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Rechten van ouders 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Beveiligingsincidenten en datalekken 

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het mailadres om datalekken te melden is: meldpuntavg@voilaleusden.nl

De bij dit dit beleid passende beleidsstukken zijn terug te vinden op de website van stichting Voila, onder het kopje ‘Stichting Voila over ons’

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie van 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie van 23 december ‘19 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen van 10 april t/m 14 april 2020
Meivakantie van 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie van 20 juli t/m 28 augustus 2020

Overige vrije dagen:

*Studiedag voor alle Voila-scholen i.v.m. 10 jarig bestaan van Voila: woensdag 18 september 2019 zijn alle leerlingen vrij.

*Donderdag 5 december: om 12 uur zijn alle leerlingen vrij na de Sint-viering
*Vrijdag 20 december: om 12 uur zijn alle leerlingen vrij & start de kerstvakantie
*Vrijdag 17 juli 2020: om 12 uur zijn alle leerlingen vrij & start de zomervakantie

Specifieke vrije dagen OBS de Hobbit:

Donderdag 31 oktober’19 Groep 1 t/m 5 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Groep 6 t/m 8 vanaf 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Maandag 27 januari ‘20 Groep 1 t/m 5 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Groep 6 t/m 8 vanaf 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Dinsdag 17 maart ’20 Studiedag team, alle leerlingen vrij
Donderdag 25 juni ’20 Groep 1 t/m 5 hele dag vrij i.v.m. studiedag
Groep 6 t/m 8 vanaf 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag
Vrijdag 26 juni ’20 Studiedag team, alle leerlingen vrij

Schooltijden schooljaar 2019-2020 (iedere dag!)

Groep 1 t/m 5 Van 8.30 uur tot 14 uur
Groep 6,7,8 Van 8.20 uur tot 14 uur

Belangrijke data

Belangrijke data schooljaar 2018-2019 om in de agenda te zetten!

Augustus
27 Start schooljaar. Bel gaat 8.15, groep 5 t/m 8 starten om 8.20 uur, groep 1 t/m 4 om 8.30 uur
27 e.v. U wordt deze week uitgenodigd voor de kennismakingsgesprekken (Parro)
September
4 Informatie-avond groep 1, uitnodiging volgt
7 Openingsfeest: opening nieuwe schooljaar 16:00 -18: 00 uur
10 e.v. Deze week kennismakingsgesprekken, in ieder geval dinsdagavond 11/9
13 Vandaag komt de schoolfotograaf
21 Klusmiddag van 13 tot 16 uur (na schooltijd mag uw kind er evt. bijblijven
Oktober
5 Dag van de leerkracht
11 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij ivm studiedag

Groep 5 t/m 8 vrij vanaf 12 :00 uur ivm studiemiddag

22 t/m 26 Vrij i.v.m. herfstvakantie
November
19 e.v. Deze week voortgangsgesprekken
27 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij ivm studiedag

Groep 5 t/m 8 vrij vanaf 12 :00 uur ivm studiemiddag

December
5 Sinterklaas op de Hobbit, alle leerlingen vrij om 12 uur
20 Kerstdiner om 17 uur (een gewone schooldag tot 14 uur!)
21 De kerstvakantie begint voor iedereen om 12 :00 uur
24/12/2018

tot

04/01/2019

Kerstvakantie
Januari ‘19
11 Studiedag team, alle leerlingen vrij
28 Studiedag onderbouw: leerlingen groep  1 t/m 4 vrij
Februari
11 e.v. Adviesgesprekken groep 8
18 Het eerste rapport gaat mee
18 e.v. Rapportgesprekken, dinsdag 19 ook op avond
25/2 t/m 1/3 Voorjaarsvakantie
Maart
4 e.v. Kunstweken op de Hobbit
April
12 Koningsspelen
16/17/(18) Eindtoets groep 8 ‘s ochtends
18 Paaslunch en ‘s middags sponsorloop
19 Goede vrijdag = vrij
22/4 t/m 3/5 Vrij i.v.m. meivakantie
Mei
5 Start Ramadan
30 en 31 Vrij ivm Hemelvaart
Juni
5 Suikerfeest
10 en 11 Vrij i.v.m. Pinksteren
12 Vrij i.v.m. studiedag team
18 t/m 21 Avondvierdaagse
Juli
8 Eindrapport mee
16 Afscheidsavond groep 8
18/19 Groep 8 al vrij
19 Start van de zomervakantie, alle leerlingen zijn om 12:00 vrij