Ouderraad

De OR (ouderraad) bestaat uit meerdere ouders, t.w. Myet Piekema (voorzitter), Bibi den Haak, Barend van de Lagemaat (penningmeester), Marlijn ter Burg, Annemiek Barabasch, Arjan Oude Munnink, Richard Fluit, Sylvia Verrips Daniëlle van de Kletersteeg en Tim Koster. Bij de OR is ook een leerkracht betrokken, die bij de vergaderingen van de OR aanwezig is. Dat is Maranja Noteboom (groep 5). De OR vergadert om de 2 à 3 maanden en bespreekt hierbij verschillende punten. Alle activiteiten die zijn geweest, nog komen en hoe dit alles het beste vorm te kunnen geven. 

De OR-leden horen geregeld terug van ouders dat ze graag willen helpen bij activiteiten en de voorbereiding hiervan. Want hoe leuk is het om mee te helpen bij een festiviteit van je kind en alle andere kinderen als je hier tijd voor hebt? Alle data van de vieringen worden aan het begin van het jaar bekend gemaakt via school en zijn ook terug te vinden op de website bij belangrijke data. Ruim voor een activiteit vragen wij via Parro om ouderhulp. Bij elke activiteit is er tenminste één OR lid en een leerkracht betrokken voor de organisatie.

De gevraagde hulp verschilt van een ochtend helpen versieren tot een boodschapje doen of het helpen bij een wat grote organisatie van bijvoorbeeld de avond4daagse. Alle hulp is nodig en zeer welkom. Ook opa’s en oma’s mogen bijvoorbeeld helpen als zij willen!

Luisterjuffen

U kent ons als juffen van groep 3 en groep 4, maar wij zijn ook binnen De Hobbit de intern contactpersonen. 

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht tot het voeren van actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. 

Wij volgen hiervoor scholing en netwerkbijeenkomsten. 

Onderdeel van dit veiligheidsbeleid is het hebben van een actueel veiligheidsplan en  het coördineren van anti-pestbeleid. Dit geldt zowel voor een veilige omgeving op school als thuis. Wij zijn er ook voor de ouders van de leerlingen. Mocht u met iets rondlopen waarvan u wilt dat het vertrouwelijk behandeld wordt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Wij gaan ervan uit dat u te allen tijde eerst contact opneemt met de leerkracht van uw kind(eren)

Wanneer kunt u contact opnemen met ons?

 • Als u er niet uitkomt met de leerkracht van uw kind(eren).
 • Als u het lastig vindt om aan de juf of meester van uw kind(eren) het verhaal te vertellen.
 • Als u het er graag met iemand anders over heeft dan de juf of meester van uw kind(eren).

Hoe kunt u ons bereiken?

 • Ons aanspreken na schooltijd (beide juffen werken maandag t/m donderdag).
 • via de mail: slaseur@hobbitleusden.nl of mkooy@hobbitleusden.nl 
 • voor de leerlingen hebben wij ook een nog een mogelijkheid om een briefje in de brievenbus van de luisterjuffen te doen (bij de bibliotheek op de eerste verdieping).

Met vriendelijke groet,

Marsha en Sanne

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Natuurlijk is dat de verantwoordelijkheid van de directie en het bestuur, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. De aanwezigheid van een MR op school is geen vrijblijvende keuze, maar is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin is geregeld dat de MR recht heeft op informatie over het reilen en zeilen op school en voor specifieke onderwerpen een adviesrecht en een instemmingsrecht heeft.

Wat is de visie van onze MR?

Naast de formele bevoegdheden van de MR vinden wij vooral de rol van sparringpartner belangrijk. Wij willen meedenken over de ontwikkelingen en de toekomst van de school en de directeur hierover adviseren. Natuurlijk streven we daarbij naar de beste oplossing voor de dagelijkse ‘bewoners’ van de Hobbit.

Hoewel de ouders in de MR in principe alle ouders vertegenwoordigen, vinden we een bredere ouderparticipatie belangrijk.

Wie zitten er in de MR van de Hobbit en hoe kunt u ons bereiken?

Inge Ruesink – ouder en voorzitter
Selinde Uil – ouder  
Erik Brouwer – ouder
Sylvia Passier – teamlid en notulist
Maartje te Roller – teamlid
Bo Broekhuizen – teamlid

De MR laat zich adviseren door de directeur van de Hobbit, Elsa Mast.

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr@hobbitleusden.nl

De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vijf jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Hobbit een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

Notulen

30-8-2022

13-10-2022

18-10-2022

10-11-2022

8-12-2023

1-2-2023

16-3-2023

16-5-2023

20-06-2023

24-10-2023

12-12-2023

8-2-2024

AVG beleid

Informatiebescherming en Privacy beleid
Op basisschool De Hobbit van Stichting Voila vinden we het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk. Stichting Voila  hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerling dossiers. Onderstaand vindt u een overzicht van belangrijke enkele belangrijke speerpunten van het privacy beleid van Stichting Voila.

Digitale leermiddelen en privacy 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden bewerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.

Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisaties 

Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Rechten van ouders 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Beveiligingsincidenten en datalekken 

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het mailadres om datalekken te melden is: meldpuntavg@voilaleusden.nl

De bij dit dit beleid passende beleidsstukken zijn terug te vinden op de website van stichting Voila, onder het kopje ‘Stichting Voila over ons’

Vakantierooster en studiedagen Hobbit en Kompas 2021-2022

 

Vakanties en vrije dagen in 2022-2023

Voor alle Voila-scholen geldt hetzelfde vakantierooster:

Herfstvakantie 14-10 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02 t/m 23-02-2024
Pasen 29-03 t/m 01-04-2024
Koningsdag 27-04 in vakantie
Meivakantie 22-04 t/m 03-05-2024
Viering 5 mei 05-05 in vakantie
Hemelvaart 09-05 t/m 10-05-2024
Pinksteren 20-05
Zomervakantie 15-07 t/m 23-08-2024

 

En verder:

Sinterklaas de leerlingen gaan gewoon om 14 uur naar huis of BSO op dinsdag 5 december 2022, het is dus een hele schooldag
Kerst leerlingen om 12 uur vrij op vrijdag 22 december 2023
Zomer leerlingen om 12 uur vrij op vrijdag 12 juli 2023

 

Studiedagen team: alle leerlingen vrij van school!

dinsdag 30 januari 2024

woensdag 13 maart 2024

vrijdag 17 mei 2024

vrijdag 14 juni 2024

maandag 17 juni 2024

Klachtenregeling

 

Ondanks het feit dat ouders makkelijk bij leerkrachten/directeur binnenlopen om problemen te bespreken, kan het voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht van een dermate zwaar gehalte is, dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt. 

De overheid heeft voor alle besturen een klachtenregeling verplicht gesteld. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie die deze regeling uitvoert. 

In het kader van de uitwerking van deze klachtenregeling heeft het bestuur van de stichting Voila Leusden e.o. een externe vertrouwenspersoon benoemd. Het bestuur wil een pro-actief beleid voeren inzake preventie machtsmisbruik en het omgaan met klachten op haar scholen. 

Het betreft de volgende formele klachten inzake: 

 1. (Seksuele) intimidatie 
 2. Pesten 
 3. Mishandeling 
 4. Onheuse bejegening 
 5. Inbreuk op de privacy 
 6. Didactische aanpak 
 7. Pedagogische aanpak 
 8. Organisatorische aanpak 

Het bestuur wil hiermee voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. Daarenboven wil het bestuur met een goede uitwerking van de klachtenregeling bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen. De school moet ten allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, ouders en leraren. Het bestuur staat een pro-actief en preventief beleid voor op haar scholen als het gaat om het voorkomen van machtsmisbruik en het naar tevredenheid afhandelen van klachten voor de betrokkenen. 

Externe vertrouwenspersonen zijn:

Jeroen Meijboom en Marjon ten Heggeler

Postbus 8639 

3009 AP Rotterdam 

Tel. 010-4071599