Onderwijs

Visie en missie t.a.v. het onderwijs op OBS de Hobbit

De kernwaarden van de Hobbit zijn Aandachtig, Duidelijk en Creatief.

 • Aandachtig; we staan stil bij onszelf en de ander.
 • Duidelijk; we werken overzichtelijk en communiceren helder.
 • Creatief; wij zijn vindingrijk in alles.

Jij hoeft niet te passen om te kloppen!

Jij bent welkom op de Hobbit om wie je bent en wat je kan. Wij geloven in jouw eigen wijsheid. Daarom sluiten we met ons onderwijs aan bij jou.

Je komt bij ons om te leren. Dat kan het best op een manier die bij jou past.

Je hebt jouw eigen talenten: dat maakt jou bijzonder in je eigenheid.

Leren doe je bij ons in de groep, maar ook alleen en in samenwerking met andere kinderen. Zo leer je zowel cognitief als sociaal.

Wij geloven dat leren moet en zijn ervoor om jou te helpen leren.

Want wij geloven hoe dan ook dat jij klopt!

Als kind word je op de Hobbit:

 • Gestimuleerd om te zijn wie je bent.
 • Begeleid om te ontdekken wat je kunt en wilt.
 • Aangemoedigd om je grenzen te verleggen.
 • Uitgedaagd om je talenten te gebruiken.
 • Geleerd dat je een actieve rol vervult in je eigen leerproces .
 • Gewezen op het feit dat je een actieve rol kan vervullen in de wereld van nu en straks.

Dat doen wij door:

 • Te geloven in jouw eigen wijsheid.
 • Niets af te doen aan je eigenheid.
 • Je te laten kiezen en met vallen en opstaan ontdekken wie je bent en wat je kunt.
 • Aandachtig te zijn: we zien jou.
 • Altijd duidelijk te zijn: we werken overzichtelijk en communiceren duidelijk.
 • Creatief te zijn: flexibel en creatief denken zijn voor ons onmisbaar. Waar mogelijk werken we ook groepsdoorbrekend en vakoverstijgend.

Kortom: Wij bieden onderwijs dat klopt en werken samen aan kwaliteit!

Opvoeden begint in het gezin. Wij als school zien onszelf als mede-opvoeders. Wij voelen ons samen verantwoordelijk, maar ieder op zijn eigen gebied.

Het is daarom belangrijk dat ouders en school elkaar vinden in de uitgangspunten en hun verwachtingen delen.

Voor leerkrachten én ouders geldt dat aandachtig en duidelijk communiceren een voorwaarde is om een goed onderwijsproces te realiseren.

Onze visie sluit goed aan op de volgende waarden van Voila:

 • Verantwoordelijkheid nemen, het verschil willen maken.
 • Samenwerken, niemand uitsluiten, openstaan voor anderen.
 • Eerlijk durven zijn, gevoel van geborgenheid, gemeenschapszin.
 • Talenten benutten, blijven leren, competentiegevoel.
 • Zelfrespect, positief zelfbeeld, vrijheid om keuzes te maken.
 • Buiten bestaande paden kunnen denken en handelen.

Bij Voila streven we naar:

 • Leerlingen die medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.
 • Ouders die vanuit hun eigen rol betrokken zijn bij ons onderwijs.
 • Leerkrachten die eigenaar zijn van het onderwijs en zijn/haar eigen ontwikkeling.
 • Leidinggevenden die een omgeving creëren die dat mogelijk maakt.

Kijk door de bril van de Hobbit

Leerlingenzorg

De zorg voor onze leerlingen is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs op OBS de Hobbit. Doordat we doelgericht werken en uitgaan van de mogelijkheden van individuele kinderen, stemmen we het onderwijs af op de behoefte van de kinderen. Door middel van gerichte observaties en toetsen worden de vorderingen van de kinderen gevolgd.

Handelingsgericht werken

Het volgen van onze leerlingen doen wij middels de cyclus van handelingsgericht werken, zoals hieronder staat weergegeven. Het begint met het waarnemen (observeren, toetsen, gesprekken voeren), gevolgd door begrijpen (in kaart brengen van onderwijsbehoeften), plannen (opstellen van een plan) en realiseren (uitvoeren en evalueren), waarna de cyclus weer opnieuw begint.

Toetsen

Naast de methodegebonden toetsen nemen we twee keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen (Leerling in Beeld) af, in januari en juni. Deze toetsen nemen we af om ons onderwijs af te kunnen stemmen op de behoeften van uw kind. Daarnaast gebruiken we het als evaluatie-instrument om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Bij de kleuters nemen we geen toetsen af. Bij de groepen 3 t/m 8 toetsen we rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Het leesniveau wordt vastgesteld door middel van de AVI-toets en de Drie Minuten Toets.

Om onze leerlingen in de groepen 1 en 2 te volgen in hun ontwikkeling gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Mijn Kleutergroep. Aan de hand van dit volgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind geobserveerd en geregistreerd, zodoende is er zicht op essentiële focusdoelen (zoals bijvoorbeeld overgangsdoelen, ontwikkelingsvoorsprong en vroege signalen van dyslexie).                                                                                          

Intern begeleider

Leerkrachten mogen rekenen op deskundige begeleiding m.b.t. het onderwijskundig-en pedagogisch handelen. Hiervoor is onze interne begeleider Ilja Bakker verantwoordelijk. De intern begeleider:

 • draagt zorg voor de organisatie van de leerlingenzorg;
 • levert een belangrijke bijdrage aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school;
 • is in staat leerkrachten te begeleiden bij het voorbereiden en uitvoeren van groepshandelingsplannen en/of individuele plannen
 • heeft ervaring en is in staat om op zorgvuldige wijze oudergesprekken te voeren met ouders van zorgleerlingen;
 • richt de zorgstructuur in van de school voor zowel leerlingen die boven als onder de “gemiddelde” norm presteren;
 • vervult een actieve rol bij de invoering van handelings en opbrengstgericht werken;
 • kan feedback geven en collega’s coachen betreffende het aanbod van zorg binnen de groep;
 • geeft leiding geeft aan leerling- en groepsbesprekingen;
 • is in staat aan de hand van trendanalyses beleidslijnen uit te zetten;

Extra ondersteuning

Wanneer wij ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor leerlingen, kunnen wij een beroep doen op het samenwerkingsverband. In de nieuwe wet op het basisonderwijs, wordt aangegeven dat er een intensieve samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs moet zijn. Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband De Eem.

Klik hier voor het SOP (schoolondersteuningsprofiel).