Groep 1/2A

Even voorstellen…

De dagindeling in de groepen 1/2 heeft een vaste en duidelijk structuur, waarbinnen alle vakken die wettelijk vastgelegd zijn worden gegeven. De activiteiten die worden aangeboden zijn gegoten in het thema dat op dat moment actueel is en afgestemd op de kerndoelen die horen bij de leeftijd van de kinderen.

De kinderen starten in deze groep als ze 4 jaar zijn. Aangezien het een combinatiegroep is, doorlopen de kinderen deze periode op eigen tempo. Dit betekent dat de jongste kinderen ook mogen werken aan de kerndoelen die voor oudere kinderen bepaald zijn. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Wij enthousiasmeren en prikkelen de kinderen, maar forceren niets. Oudere kinderen profiteren ook van het aanbod als ze wat meer tijd nodig hebben om een leerdoel te beheersen en terug kunnen vallen op materialen t.b.v. leerdoelen voor een jonger kind.

Om te kunnen differentiëren op de verschillende niveaus (cognitief, motorisch en sociaal/emotioneel), kunt u een helder klassenmanagement terug zien in de klas. Dit helpt ons om de kinderen op de verschillende niveaus te ondersteunen en om de kinderen zelfstandig hun wereld te laten ontdekken. Dit ziet u terug in bv de volgende werkvormen:

 • Leerstofaanbod in de grote kring.
  Alle kinderen doen mee.
  Differentiatie d.m.v. vraagstelling op de verschillende niveaus.
 • Leerstofaanbod in de kleine kring.
  Homogene groepen: kinderen op hetzelfde niveau profiteren van het aanbod dat op hun afgestemd is.
  Heterogene groepen: kinderen op verschillende niveaus leren van elkaar.
 • Werken in een circuit dat wekelijks verschilt.
  De kinderen werken zelfstandig aan een opdracht die aansluit op het actuele thema.
  De juf ondersteunt 1 team (groepje), om te komen tot de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Coöperatief leren (ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan).
  Een manier van lesgeven die aansluit op de behoefte van kinderen om te praten, samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof.
 • Spelen/werken in verschillende hoeken.
  Interactie in de huishoek;
  Ruimtelijke oriëntatie opdoen in de bouwhoek;
  Creatieve oriëntatie en motorische vaardigheden leren aan de knutsel/tekentafel.
  Overige wisselende hoeken die aansluiten bij het thema dat op dat moment actueel is.

Bij ons staan de deuren altijd open. Voel u vrij om een afspraak te maken met Ady Hoitink om in onze klassen te komen kijken. Wij vertellen graag over onze manier van werken.

Groep 1/2B

Even voorstellen…

De dagindeling in de groepen 1/2 heeft een vaste en duidelijk structuur, waarbinnen alle vakken die wettelijk vastgelegd zijn worden gegeven. De activiteiten die worden aangeboden zijn gegoten in het thema dat op dat moment actueel is en afgestemd op de kerndoelen die horen bij de leeftijd van de kinderen.

De kinderen starten in deze groep als ze 4 jaar zijn. Aangezien het een combinatiegroep is, doorlopen de kinderen deze periode op eigen tempo. Dit betekent dat de jongste kinderen ook mogen werken aan de kerndoelen die voor oudere kinderen bepaald zijn. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend. Wij enthousiasmeren en prikkelen de kinderen, maar forceren niets. Oudere kinderen profiteren ook van het aanbod als ze tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij leerstof die ze nog niet beheersen.

Om te kunnen differentiëren op de verschillende niveaus (cognitief, motorisch en sociaal/emotioneel), kunt u een helder klassenmanagement terug zien in de klas. Dit helpt ons om de kinderen op de verschillende niveaus te ondersteunen en om de kinderen zelfstandig hun wereld te laten ontdekken. Dit ziet u terug in bv de volgende werkvormen:

 • Leerstofaanbod in de grote kring.
  Alle kinderen doen mee.
  Differentiatie d.m.v. vraagstelling op de verschillende niveaus.
 • Leerstofaanbod in de kleine kring.
  Homogene groepen: kinderen op hetzelfde niveau profiteren van het aanbod dat op hun afgestemd is.
  Heterogene groepen: kinderen op verschillende niveau leren van elkaar.
 • Werken in een circuit dat wekelijks verschilt.
  De kinderen werken zelfstandig aan een opdracht die aansluit op het actuele thema.
  De juf ondersteunt 1 team (groepje), om te komen tot de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Coöperatief leren (ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan).
  Een manier van lesgeven die aansluit op de behoefte van kinderen om te praten, samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof.
 • Spelen/werken in verschillende hoeken.
  Interactie in de huishoek;
  Ruimtelijke oriëntatie opdoen in de bouwhoek;
  Creatieve oriëntatie en motorische vaardigheden leren aan de knutsel/tekentafel.
  Overige wisselende hoeken die aansluiten bij het thema dat op dat moment actueel is.

Bij ons staan de deuren altijd open. Voel u vrij om een afspraak te maken met Elsa Mast om in onze klassen te komen kijken. Wij vertellen graag over onze manier van werken.

Groep 3

Even voorstellen…

Groep 3 is het jaar waarin we onze eigen tafel krijgen, we zitten en werken in groepjes en we krijgen onze eigen schriften en boeken.

Wat leren we in groep 3?

In groep 3 gaan we leren lezen, rekenen en schrijven!

Lezen: Er wordt gewerkt met de methode “Veilig Leren Lezen”. Deze methode bestaat uit 11 kernen en een afsluitende kern. In het begin van groep 3 leren de leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak leren we woorden, zinnen en teksten lezen in de loop van het jaar.

Rekenen: Ieder blok van rekenen duurt 6 weken. Wij sluiten een blok af met een rekentoets. Wij leren in groep 3 automatiseren van sommen t/m 10. Vlot rekenen t/m 20 en getal plaatsing op de getallenlijn t/m 50.

Overige vakken: Schrijven, gym, drama, verkeer, muziek, handvaardigheid, taal, engels en sociaal emotionele vorming. Aan het eind van groep 3 zal je zien dat we al een hele hoop kunnen. Op het raam bij onze deur kunt u zien aan welke doelen we op dat moment werken.

Ook ga je in groep 3 naar de grote gymzaal de Korf om lekker te sporten. We gymmen elke dinsdag en vrijdag.

Via de Groene Belevenis behandelen we regelmatig leskisten en maken we excursies. Voor de kunstzinnige ontwikkeling gebruiken we onderdelen uit het programma van Scholen in de Kunst. Ook nemen we deel aan programma’s van de bibliotheek.

Groep 3 is een leerzaam en gezellig jaar!

Groep 4

Even voorstellen…

In groep 4 gaat de lijn van Passend Onderwijs onverminderd verder. De aandacht voor ieder uniek kind staat voorop. Ieder kind krijgt de leerstof zoveel mogelijk op maat aangeboden. Hierbij kan het zijn dat een kind voor spelling een andere begeleidingsvorm krijgt dan voor bijvoorbeeld taal. Deze methode leidt ertoe dat ieder kind op het juiste niveau de leerstof aangeboden krijgt.

Wat leren we in groep 4?

Kernwoord van het leerproces in groep 4 is “Automatiseren”. Voor rekenen gaan we de plus- en minsommen van 0 tot 100 en alle tafels oefenen. Bij taal/spelling besteden we veel aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat en het toepassen van de juiste spellingregels. Dus niet meer alleen zoals in groep 3 “schrijf zoals je het hoort”.

Vlot en foutloos lezen zijn de belangrijkste doelen van het technisch lezen en ook met begrijpend lezen gaan we aan de gang. Tot slot vindt bij schrijven de uitbreiding plaats van het leren aan elkaar schrijven (groep 3) naar vlot & vloeiend aan elkaar schrijven met gebruik van hoofdletters.

Naast de “gewone” leervakken hebben we in groep 4 ruimschoots aandacht voor andere onderwerpen en bezigheden.Via de Groene Belevenis behandelen we regelmatig leskisten en maken we excursies. Voor de kunstzinnige ontwikkeling gebruiken we onderdelen uit het programma van Scholen in de Kunst. Ook nemen we deel aan programma’s van de bibliotheek.

Gym: We gymmen elke dinsdag en vrijdag in sporthal de Korf.

Groep 5

Even voorstellen…

Wat leren we in groep 5?

In groep 5 maken we voor het eerst kennis met wereldoriëntatie. Dit zijn nieuwe vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Aan de hand van mooie verhalen, kaarten en boeken leren we meer over de wereld om ons heen. We werken regelmatig in de techniekhoek om bijvoorbeeld te leren hoe een ventilator werkt…

Verder doen we veel rekenen, taal en spelling.
We leren hoe deelsommen werken en de spellingregels van de lange en de korte klank. Ook het klokkijken komt weer aan bod.
We lezen nog steeds veel in groep 5: om te blijven oefenen, maar ook voor ons plezier!

Knutselen vinden we erg leuk om te doen en gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in sporthal de Korf.

Groep 6

Even voorstellen…

Wat leren we in groep 6?

In groep 6 doen we een hoop leuke en leerzame dingen. Je zit dan ‘echt’ in de bovenbouw!

Met rekenen leren we bijvoorbeeld cijferen en breuken. We gaan aan de slag met de persoonsvorm en het onderwerp. We maken ook een boekbespreking, een werkstuk en we geven een spreekbeurt. Natuurlijk hoort daar ook huiswerk bij. In groep 6 krijg je dit één keer per week.

Met geschiedenis komt onder andere de Tweede Wereldoorlog aan bod. Topografie is nieuw in groep 6; we leren de provincies, hoofdsteden, plaatsnamen en wateren van Nederland.

Natuurlijk gaan we ook aan de slag in de techniekhoek die we op school hebben en met de leskisten van De Groene Belevenis. Gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in de nieuwe sporthal Buiningpark.

Een jaar vol met leerzame, plezierige en gezellige activiteiten!

Groep 7

Even voorstellen…

Wat leren we in groep 7?

Groep 7 is een intensief jaar. Er wordt hard gewerkt aan verdieping van de leerstof, inzicht en zelfstandig werken. De rekenmethode die we gebruiken is pittig en uitdagend. Deze methode kan gedifferentieerd ingezet worden, zodat ieder kind op eigen niveau kan werken. De rekenstof wordt abstracter en vraagt meer van het rekeninzicht. Breuken, procenten en kommagetallen komen vaak aan de orde. Ook wordt de kennis van het metriek stelsel flink uitgebreid.

Bij spelling ligt dit jaar de nadruk op de werkwoordspelling. Het foutloos schrijven van de persoonsvorm in verschillende tijden en het voltooid deelwoord staat centraal. Daarnaast worden de spellingsregels verder uitgebreid in groep 7 en leren de kinderen nieuwe categorieën.

Verder besteden we veel aandacht aan begrijpend en informatief lezen, zinsontleding en creatief schrijven.

Bij geschiedenis, natuur en aardrijkskunde werken we een bepaalde periode aan één thema. Deze thema’s worden afgerond met een toets.

In het begin van groep 7 wordt twee keer per week huiswerk gegeven. Dit kan zowel leer- als maakwerk zijn. In de tweede helft van groep 7 wordt dit uitgebreid naar 3 keer per week. Ook maakt ieder kind een werkstuk, houdt een boekbespreking en geeft een PowerPoint presentatie.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. Daarbij hoort natuurlijk de kerstmusical die groep 7 elk jaar instudeert en opvoert voor hun eigen ouders en alle kinderen van onze school.

In april is het schriftelijk verkeersexamen en in mei stappen we op de fiets om het praktijkexamen te doen.

Daarnaast zijn er verschillende educatieve uitstapjes. Zo hebben we dit jaar een excursie naar de Grebbelinie. Eens in de twee jaar gaan we op schoolreis.

Gymmen doen we elke dinsdag en vrijdag in sporthal De Korf. Kortom: een zeer vol, leerzaam en gezellig jaar!

Groep 8

Even voorstellen…

In groep 8 gebeurt er nogal wat, zo door het hele jaar.
Het grote moment is natuurlijk afscheid nemen van de basisschool en de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.
Maar daarvoor gebeurt er wel het een en ander: we willen zo goed mogelijk aan een nieuwe fase beginnen.

Wat leren we in groep 8?

Natuurlijk werken we heel hard aan de lees-, taal- en rekenvaardigheden. Het aanbod van de opdrachten past bij de mogelijkheden van de leerlingen. Lezen en vooral begrijpend lezen is erg belangrijk. Ook rekenopdrachten bevatten veel taal! Tijdens de taallessen komt spelling, zinsbouw, zinsontleding en verhaalopbouw heel vaak aan de orde.
Rekenen met onze rekenmethode ‘Pluspunt’ is pittig, uitdagend en heel gevarieerd.
Naast de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we met veel enthousiasme aan de creatieve kant. De kinderen maken de mooiste dingen!
En ja, huiswerk hoort erbij. Per week leren en/of maken we vier huiswerktaken. Gymmen doen we twee keer per week in sporthal De Korf.

In november/december/januari/februari zijn er de open dagen bij de Amersfoortse scholen voor het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kunt u kijken op de website vanbasisnaarbrug.nl.
In januari bespreken de leerkrachten met de ouders het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
In februari wordt de doorstroomtoets van Leerling in Beeld afgenomen. Na de uitslag van deze toets volgt het definitieve advies.
In juni krijgen de ouders van het voortgezet onderwijs te horen of de leerling wordt geplaatst.

Schoolkamp! Daar maken we steeds iets geweldigs van. We gaan drie dagen naar Ermelo, op de fiets. Elk jaar weer een onvergetelijke ervaring.

Aan het eind van het schooljaar presenteert de klas zich met de traditionele eindmusical. Altijd bijzonder en ook wat emotioneel.

En dan ………. de grote wereld in. Leuk en spannend!

 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Hierbij de manier waarop de school de verwijzing regelt.

 • In groep 7 wordt een indicatie vervolgonderwijs gegeven in een gesprek met leerling, ouder(s)/verzorger(s), leerkracht groep 7 en leerkracht groep 8. De indicatie die wordt afgegeven is van tevoren besproken met leerkrachten groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur.
 • In groep 8 heeft u het eerste oudergesprek in september. Dit is bedoeld als kennismakingsgesprek. In principe hoeft de verwijzing dan nog niet aan de orde te komen, maar u kunt er wel naar vragen natuurlijk.
 • In oktober/november worden de Leerling in Beeld toetsen afgenomen.
 • In november zijn de voortgangsgesprekken. Dan worden de resultaten van de Leerling in Beeld toetsen besproken. Daarnaast is er een informatieavond, waar uitleg wordt gegeven over de aanmeldprocedure.
 • In januari is er een gesprek met de leerkracht waarbij ook uw kind aanwezig is. Tijdens dit gesprek wordt het voorlopige advies gegeven.
 • In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. Na het ontvangen van de uitslag volgt het definitieve advies (uiterlijk 24 maart) en kan de leerling worden ingeschreven op de middelbare school (uiterlijk 31 maart).
 • In juni hoort u of uw kind geplaatst is op de middelbare school.

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor De Hobbit? Wat leuk!

 

U kunt onze mooie school het beste beoordelen door het onderwijs met eigen ogen te zien en de sfeer op IKC Groenhouten zelf te proeven.
Zodra uw kind twee geworden is, kunnen wij met u een rondleiding met kennismakingsgesprek inplannen.

Hieronder staan de data dat we al rondleidingen gepland hebben, waarop u kunt intekenen. Ze zijn (meestal) op vrijdagen van 8:45-9:45 en van 10.00-11.00.
We leiden maximaal twee ouderparen tegelijk rond. 

 

vrijdag 6 september (nog 3 plekken)
vrijdag 20 september (nog 3 plekken)
vrijdag 4 oktober
vrijdag 18 oktober
donderdag 7 november
vrijdag 22 november
vrijdag 13 december

U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Toelatingsbeleid 

Alle scholen van Stichting Voila hanteren hetzelfde toelatingsbeleid. Kort samengevat:

– U kunt een kennismakingsgesprek inplannen als uw kind 2 jaar oud is.
– Bij interesse vult u een vooraanmeldingsformulier in. 

 • Zodra uw kind 3 jaar oud is sturen wij u een aanmeldformulier (eerder mag niet volgens de wet).
 • Dan hoort u ook definitief of er plek is. 
 • Als er overintekening is in het ‘geboortekwartaal’ van uw kind, moeten wij loten. Hoe dat lotingsbeleid er uit ziet, wordt op dit moment Leusden-breed ontwikkeld. 
 • Wanneer uw kind 3,5 jaar oud is ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Als De Hobbit kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind volgt definitieve inschrijving.
 • Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

Let op: voor kinderen die geboren zijn in het derde en vierde kwartaal van 2021, hebben wij geen plek meer. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2022 is nog zeer beperkt plek. Ook voor kinderen die in schooljaar 2024-2025 in groep 2 moeten instromen, hebben wij geen plek meer; deze groep zit helemaal vol.  

Zie hier het toelatingsbeleid van Voila