Structurele leerlingzorg (SLZ)
Wij brengen je kind kennis en vaardigheden bij en houden de resultaten zorgvuldig en structureel in de gaten. Dat noemen we structurele leerlingenzorg (SLZ). Voor een groot deel volgen we dit met methodes. Om te weten wat je kind allemaal weet en kan, nemen we regelmatig toetsen af. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 toetsen wij op allerlei gebieden, waaronder: rekenen, lezen, spelling, sociaal-emotioneel gedrag en motoriek. Uit die toetsen kan blijken dat je kind extra hulp en aandacht nodig heeft. Of dat je kind juist meer aankan dan de methodes bieden. Aan ons de taak om daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan.

Handelingsgericht werken (HGW)
HGW is een systematische manier van werken. Het is op dit moment één van de belangrijkste taken en uitdagingen van onze school. Met HGW borgen wij de kwaliteit van ons onderwijs en verbeteren we de begeleiding van de kinderen continu.

De uitgangspunten bij HGW zijn:

  • Het gaat ons om de onderwijsbehoefte van kinderen.
  • Het gaat om de wisselwerking met en afstemming op het kind.
  • De leerkracht doet ertoe.
  • Positieve factoren en mogelijkheden van kind, leerkracht, ouders en begeleiders zijn van groot belang.
  • We werken constructief samen met leerlingen en hun ouders.
  • Ons handelen is doelgericht en oplossingsgericht.
  • Onze werkwijze is systematisch en transparant.

Het aanbod wordt dus afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is steeds: wat vraagt het kind van ons? HGW is oplossings- en toekomstgericht. We kijken naar wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te behalen en welke aanpak daarbij werkt. Als dat allemaal in beeld is en we de onderwijsbehoeften scherp hebben, wordt het lesaanbod vervolgens per kind aangeboden. Daarbij is het voor ons niet haalbaar om individueel onderwijs te geven. Toch willen we iedere leerling onderwijs op maat aanbieden. Dat doen we door groepjes leerlingen te clusteren (qua lesaanbod en behoefte).

Terug naar onderwijs